The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
Bangor University

Addysg Gynradd Yn arwain at Statws Athro Cymwysedig

UCAS Code: X130

Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

Entry requirements


GCSE/National 4/National 5

• Gradd B/Gradd 5 mewn arholiad TGAU yn unrhyw un o'r canlynol: Iaith Saesneg, Llenyddiaeth Saesneg, Gymraeg Iaith Gyntaf, Llenyddiaeth Gymraeg. Lle ceir yr hyn sy'n cyfateb i radd B mewn naill ai Lenyddiaeth Saesneg neu Lenyddiaeth Gymraeg, rhaid cael o leiaf radd C/gradd 4 yn yr arholiad TGAU cyfatebol yn Saesneg neu Gymraeg Iaith Gyntaf. • Rhaid cael gradd B/gradd 5 yn yr Arholiad TGAU mewn Mathemateg neu Mathemateg-Rhifedd hefyd. • TGAU Gradd C/Gradd 4 mewn Gwyddoniaeth. • Grade B/Grade 5 in the GCSE examination in any of the following: English Language, English Literature, Welsh First Language, Welsh Literature. • • Where an equivalent to a grade B in either English Literature or Welsh Literature is achieved, a minimum of a grade C/grade 4 must be achieved in the corresponding GCSE examination in English or Welsh First Language. • Grade B/Grade 5 in the GCSE Examination in Mathematics or Mathematics-Numeracy must also be achieved. • GCSE Grade C/Grade 4 in Science.

UCAS Tariff

96-120

• Mae cynigion yn seiliedig ar dariffau, 96 - 120 o bwyntiau tariff o Lefel A TAG neu gyfwerth.* • Bydd ymgeiswyr sydd â Gradd C mewn mathemateg a/neu Saesneg/Cymraeg Iaith Gyntaf yn gymwys i wneud cais a dechrau'r cwrs. Bydd y myfyrwyr hyn yn cael cyfle a chefnogaeth i sefyll profion cywerthedd i radd B TGAU yn ystod y rhaglen. Ni ddyfernir SAC nes bod y myfyriwr wedi llwyddo yn y prawf cywerthedd. Derbynnir llawer o gymwysterau hefyd fel rhai cyfwerth â gradd B mewn Mathemateg ac Iaith Saesneg - cysylltwch â ni am wybodaeth. • Parodrwydd ac agwedd gadarnhaol o ran ceisio gwella eu defnydd personol o'r Gymraeg. • Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gael gwiriad boddhaol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y gweithlu plant yn cynnwys gwirio'r rhestr rhai sydd wedi eu gwahardd rhag gweithio gyda phlant. Mae'n ofynnol hefyd i ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio y tu allan i'r DU gael gwiriad cofnodion troseddol yn y wlad y buont yn byw ynddi. Dylai ymgeiswyr ystyried yn ofalus eu gallu i gyflawni gofynion y proffesiwn. Edrychwch ar yr ystyriaethau i ymgeiswyr i Raglenni Addysg Gychwynnol Athrawon. • Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr h?n, unigolion gyda chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol (yn ddibynnol ar ofynion iaith Saesneg sylfaenol - IELTS Lefel 7 drwodd a thro (heb unrhyw elfen dan 6.5) *Mae cymwysterau Lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad i Addysg Uwch, Irish Highers, Bagloriaeth Ryngwladol, Bagloriaeth Gymreig, Scottish Advanced Highers ac eraill - i gael rhestr lawn edrychwch ar y tariff UCAS newydd yn www.ucas.com • Offers are tariff based, 96- 120 tariff points from GCE A Levels or equivalent.* • Candidates who hold Grade C in maths and/or English/Welsh First Language will be eligible to apply and commence the course. These students will be given the opportunity and support to take GCSE grade B equivalence tests during the programme. QTS will not be awarded until the equivalency has been achieved. There are also many qualifications accepted as equivalent to grade B in Mathematics and English Language – please contact us for information. • A willingness and positive attitude towards seeking to improve personal use of the Welsh language. • Applicants are required to undergo an enhanced DBS check for the child workforce including a check of the children’s barred list. Applicants who have lived or worked outside the UK are also required to undertake a criminal records check in their countries of residence.? • Applicants should reflect carefully on their ability to meet the rigours and demands of the profession. Refer to the considerations for applicants to Initial Teacher Education Programmes. • We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants (subject to minimum English language requirements - IELTS Level 7 overall (with no element below 6.5)). *Level 3 qualifications include A levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com."

You may also need to…

Attend an interview

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2021

Subject

Primary teaching

Bydd y cwrs gradd 3 blynedd hwn yn eich cymhwyso i ddysgu mewn ysgol gynradd. Fe’i lluniwyd mewn ymateb i safonau’r llywodraeth ar gyfer hyfforddiant cychwynnol athrawon. Cewch eich trwytho yn yr holl gwricwlwm cynradd, gan arbenigo naill ai yn y Cyfnod Sylfaen (3–7) neu yng Nghyfnod Allweddol 2 (7–11) ym mlwyddyn 3.

Ar gyfer mynediad yn 2019, noder os gwelwch yn dda: Mae’r cwrs hwn wedi cael ei gymeradwyo gan y Brifysgol ac mae nawr yn cael ei gynnig am achrediad gan GCA (Cymru) yn unol â phob rhaglen hyfforddiant cychwynnol athrawon ledled Cymru sy’n cychwyn ym Medi 2019.

Modules

For details of the modular structure, please see the course description on Bangor University's website.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

The Uni


Course location:

Bangor University

Department:

School of Education and Human Development

TEF rating:
Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

74%
low
Primary teaching

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Teacher training

Teaching and learning

72%
Staff make the subject interesting
81%
Staff are good at explaining things
69%
Ideas and concepts are explored in-depth
85%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

73%
Library resources
72%
IT resources
70%
Course specific equipment and facilities
49%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

98%
UK students
2%
International students
22%
Male students
78%
Female students
70%
2:1 or above
11%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
C
C

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Teacher training

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£22,000
low
Average annual salary
98%
low
Employed or in further education
91%
low
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

89%
Teaching and educational professionals
4%
Other elementary services occupations
2%
Administrative occupations: government and related organisations

The stats above mainly cover teaching degrees for training and qualifying in primary school education. These tend to be three or four-year courses — check with course tutors about how long you will need to study to get your Qualified Teacher Status. Most graduates go into teaching roles — usually primary school teaching, so these courses have good employment rates and starting salaries. We have a shortage of teachers of all kinds, which is deepening, and whilst many of the most severe are at secondary level, the prospects for this degree are not likely to take a downturn any time soon.

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Education and teaching

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£18k

£18k

£22k

£22k

£22k

£22k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA).

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here