The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more

Cymraeg (Welsh) and Music

Entry requirements


Gan gynnwys: gradd B mewn Cerdd; gradd B mewn Cymraeg (neu radd B mewn pwnc Celfyddydau neu Dyniaethau a astudir drwy gyfrwng y Gymraeg (e.e. Ffrangeg, Almaeneg, Hanes, Daearyddiaeth, Astudiaethau Crefyddol Including: grade B in Music; and, grade B in Welsh (or a grade B in an Arts or Humanities subject studied through the medium of Welsh - e.g. French, German, History, Geography, Religious Studies).

Cwrs mynediad gydag elfen o Gymraeg. Pasio yn ofynnol. Access course with Welsh elements. Pass required.

Pasio yn ofynnol. Gan gynnwys gradd H5 mewn Cymraeg a gradd H5 mewn Cerdd. Pass required. Including grade H5 in Music and grade H5 in Welsh.

OCR Cambridge Technical Extended Diploma

MMP-DMM

Pearson BTEC Level 3 National Extended Diploma (first teaching from September 2016)

MMP-DMM

Byddwn hefyd yn ystyried cymwysterau BTEC eraill ar y cyd â chymwysterau lefel 3 eraill. We will also consider other BTEC qualifications in conjunction with other level 3 qualifications.

Isafswm o 5 Scottish Highers - efallai y bydd angen rhai graddau pwnc-benodol/Efallai y bydd angen Advanced Highers. Minimum of 5 Scottish Highers - some subject specific grades/Advanced Highers may be required.

T Level qualifications are accepted on a case by case basis.

UCAS Tariff

80-112

Mae angen medru darllen hen nodiant i wneud unrhyw un o'r cyrsiau Cerddoriaeth. Mae pwyntiau o arholiadau safonau cerdd yn cael eu hystyried lle bo hynny'n briodol, er nad ydynt fel rheol yn cael eu cynnwys yn y cynnig. Cerdd: Gellir eu hystyried ar y cyd â gradd C mewn Cerddoriaeth Lefel A; neu deilyngdod yng Ngradd 5 Theori/Gradd 7 Ymarferol/ABRSM/Trinity/LCM/Rockschool; neu'r Fagloriaeth Ryngwladol Uwch mewn Cerddoriaeth. Cymraeg: Gellir ystyried cymwysterau Lefel 3 ar y cyd â chymhwyster arall mewn Cymraeg (e.e. Safon Uwch, IB Uwch). All Music courses: the ability to read staff notation is required. Points from grade examinations are taken into consideration where appropriate, although are not normally included in the offer. Music: Level 3 qualifications can also be considered in conjunction with a grade B in A level Music, merit in the ABRSM/Trinity/LCM/Rockschool Grade 5 Theory/Grade 7 Practical, or IB Higher in Music. Welsh: Level 3 qualifications can be considered in conjunction with another qualification in Welsh (e.g. A-level, IB Higher).

Byddwn yn derbyn y cymhwyster hwn ar y cyd â chymwysterau lefel 3 eraill. We will accept this qualification in conjunction with other level 3 qualifications.

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2022

Subjects

Welsh language

Music

Mae cysylltiad clos rhwng cerddoriaeth a llenyddiaeth yng Nghymru. O gyfuno'r ddau bwnc cewch eich arfogi â gwybodaeth o iaith, llenyddiaeth a sgiliau cerddorol sy'n briodol i amrywiaeth dda o yrfaoedd gan gynnwys y sectorau celfyddydol a threftadol ac addysg a darlledu. Mae cyfleoedd i ymuno â Cherddorfa Symffoni’r Brifysgol, Côr Siambr ac amryw o gymdeithasau eraill y myfyrwyr a bydd eich profiad cerddorol yn ymestyn ymhell y tu hwnt i’r ystafell ddarlithio. Mae Cymraeg ym Mangor hefyd yn llawer mwy na chwrs gradd. Mae'n becyn diwylliannol a fydd yn eich galluogi i chwarae rhan broffesiynol a boddhaus wrth greu Cymru wirioneddol ddwyieithog.

Dyma gwrs sy’n caniatáu i chi fwynhau holl gyfoeth llenyddiaeth, drama a diwylliant creadigol y Gymraeg ochr yn ochr â holl gyfoeth y byd cerddorol yng Nghymru ac ar draws y byd. Mae’n gyfuniad deinamig o’r creadigol, yr ymarferol a’r academaidd a hynny mewn dau faes sydd â chysylltiad clos a chyffrous â'i gilydd. Gall myfyrwyr sy’n mwynhau gweithgarwch creadigol ddilyn gweithdai barddoniaeth a rhyddiaith yn y Gymraeg, ac ar yr un pryd ddilyn modiwlau cyfansoddi cerddoriaeth.  Mae hwn yn llawer mwy na chwrs gradd: mae'n cynnig pecyn diwylliannol a fydd yn eich galluogi i chwarae rhan greadigol yn niwylliant cyfoes Cymru.  

Cofiwch hefyd fod cymuned ddiwylliannol ddeinamig Prifysgol Bangor yn rhoi cyfle i chi ymuno mewn corau, bandiau a cherddorfeydd, yn ogystal â pherfformio mewn eisteddfodau a gwyliau diwylliannol. Mae gan Brifysgol Bangor ddwy neuadd gyngerdd, pedair stiwdio electroacwstig, ac mae Canolfan Pontio yn cynnal digwyddiadau lu ym meysydd drama, llenyddiaeth, ffilm a cherddoriaeth.

O gyfuno Cymraeg a Cherddoriaeth cewch eich arfogi â gwybodaeth eang o iaith, llenyddiaeth yn ogystal â sgiliau cerddorol sy'n briodol i bob math o yrfaoedd. Byddwch yn dysgu sgiliau dadansoddol newydd er mwyn ymateb yn wreiddiol i lenyddiaeth a cherddoriaeth, ac fe welwch hefyd berthnasedd y traddodiad Cymraeg i rai o ffurfiau diwylliannol pwysicaf y byd, gan ystyried sut mae llenorion a cherddorion wedi ymateb i ofynion yr oesoedd. 

Mwynhewch hyn oll ochr yn ochr â dysgu sgiliau ymarferol y mae galw cynyddol amdanynt yng ngweithleoedd Cymru heddiw, o ysgrifennu'n hyderus ac yn effeithiol yn y Gymraeg, i gyfieithu a sgriptio; ac o berfformio, cyfansoddi a defnyddio cerddoriaeth yn y gymuned, i ddysgu sgiliau oesol harmoni a gwrthbwynt. 

Mae amrywiaeth a chyfoeth y cwrs gradd hwn yn eithriadol o werthfawr, ac mae'r ddau bwnc yn gwir gyfoethogi ei gilydd.

Mae opsiynau 'Blwyddyn Profiad Rhyngwladol' a 'Blwyddyn ar Leoliad' ar gael ar gyfer y cwrs hwn. Bydd gennych y cyfle i ystyried yr opsiynau hyn yn llawn ar ôl cychwyn eich cwrs ym Mangor a gallwch wneud cais i drosglwyddo i un o’r opsiynau yma ar yr adeg priodol. Mae mwy o wybodaeth am yr opsiynau hyn ar ein gwefan, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os oes gennych unrhyw ymholiad.

Os nad oes gennych mo'r cymwysterau gofynnol ar gyfer cwrs lefel gradd hwn, neu os ydych am fynd yn ôl i addysg yn dilyn cyfnod i ffwrdd, yna gall Rhaglen Blwyddyn Sylfaen fod y dewis iawn i chi. Gwnewch gais am Cymraeg i ddechreuwyr (gyda Blwyddyn Sylfaen) neu Music (with Foundation Year) W30F.

Modules

For details of the modular structure, please see the course description on Bangor University's website.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Republic of Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

The Uni


Course location:

Bangor University

Department:

School of Welsh and Celtic Studies

Read full university profile

What students say


We've crunched the numbers to see if overall student satisfaction here is high, medium or low compared to students studying this subject(s) at other universities.

96%
high
Welsh language
86%
high
Music

How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Welsh studies

Teaching and learning

100%
Staff make the subject interesting
96%
Staff are good at explaining things
100%
Ideas and concepts are explored in-depth
85%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

85%
Library resources
77%
IT resources
70%
Course specific equipment and facilities
92%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

97%
UK students
3%
International students
31%
Male students
69%
Female students
89%
2:1 or above
10%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
A
B

Music

Teaching and learning

86%
Staff make the subject interesting
86%
Staff are good at explaining things
78%
Ideas and concepts are explored in-depth
78%
Opportunities to apply what I've learned

Assessment and feedback

Feedback on work has been timely
Feedback on work has been helpful
Staff are contactable when needed
Good advice available when making study choices

Resources and organisation

68%
Library resources
73%
IT resources
68%
Course specific equipment and facilities
65%
Course is well organised and has run smoothly

Student voice

Staff value students' opinions
Feel part of a community on my course

Who studies this subject and how do they get on?

89%
UK students
11%
International students
42%
Male students
58%
Female students
94%
2:1 or above
10%
First year drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

B
B
C

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Language and area studies

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£16,575
low
Average annual salary
97%
low
Employed or in further education
39%
low
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

13%
Customer service occupations
10%
Childcare and related personal services
10%
Other elementary services occupations

Music

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£16,000
low
Average annual salary
95%
med
Employed or in further education
48%
med
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

19%
Other elementary services occupations
16%
Teaching and educational professionals
16%
Artistic, literary and media occupations

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Celtic studies

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Performing arts

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£19k

£19k

£23k

£23k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Explore these similar courses...

Lower entry requirements
Bangor University
Music with Foundation Year
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
4.0 years | Full-time | 2022
Same University
Bangor University
Cymraeg, Theatr a'r Cyfryngau (Welsh, Theatre and Media)
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Higher entry requirements
Cardiff University
Cymraeg a Cherddoriaeth
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022
Nearby University
University of Liverpool
Music with Portuguese
Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)
3.0 years | Full-time | 2022

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA), for undergraduate students only.

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here