The page you are visiting was formerly part of the Which? University website, but is now being provided by The Uni Guide — part of The Student Room. For more information please click here.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more
Bangor University

Astudiaethau Plentyndod ac Ieuenctid

UCAS Code: X314

Bachelor of Arts (with Honours) - BA (Hons)

Entry requirements


UCAS Tariff

80-120

Mae cynigion yn seiliedig ar dariffau, 80 - 120 o bwyntiau tariff o gymhwyster Lefel 3*, ee: • Lefel A • Diploma Estynedig/Cenedlaethol BTEC a Diploma Technegol Estynedig Caergrawnt: MMP - DDM • Diploma Estynedig/Technegol Uwch City & Guilds: MMP - DDM • Diploma Bagloriaeth Ryngwladol • Diploma Mynediad i Addysg Uwch • NCFE CACHE Lefel 3 Diploma Estynedig • Tystysgrif Ymadael Iwerddon: 80- 120 pwynt mewn o leiaf 4 pwnc uwch. • Cymhwyster Bagloriaeth Cymru Rydym hefyd yn croesawu ceisiadau gan ymgeiswyr h?n, unigolion gyda chymwysterau Ewropeaidd ac ymgeiswyr rhyngwladol. Ymgeiswyr Rhyngwladol: derbynnir cymwysterau gadael ysgol a diplomâu coleg o wledydd ledled y byd (yn amodol ar ofynion sylfaenol iaith Saesneg). Cewch ragor o wybodaeth yma. Mae'n ofynnol i ymgeiswyr gael gwiriad boddhaol y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer y gweithlu plant yn cynnwys gwirio'r rhestr rhai sydd wedi eu gwahardd rhag gweithio gyda phlant. Mae'n ofynnol hefyd i ymgeiswyr sydd wedi byw neu weithio y tu allan i'r DU gael gwiriad cofnodion troseddol yn y wlad y buont yn byw ynddi. *Mae cymwysterau lefel 3 yn cynnwys Lefel A, BTEC, Mynediad, Cymhwyster Bagloriaeth Cymru ac eraill – am restr lawn, cyfeiriwch at www.ucas.com. Offers are tariff based, 80-120 tariff points from a Level 3 qualification* e.g.: • A Levels • BTEC National/Extended Diploma and Cambridge Technical Extended Diploma: MMP - DDM • City & Guilds Advanced Technical/Extended Diploma: MMP - DDM • International Baccalaureate Diploma • Access to Higher Education Diploma • NCFE CACHE Level 3 Extended Diploma • Irish Leaving Certificate: 80 - 120 points from a minimum of 4 Higher Subjects • Welsh Baccalaureate We also welcome applications from mature applicants, individuals with European qualifications and international applicants. International Candidates: school leaving qualifications and college diplomas are accepted from countries worldwide (subject to minimum English Language requirements). More information here. Applicants are required to undergo an enhanced DBS check for the child workforce including a check of the children’s barred list. Applicants who have lived or worked outside the UK are also required to undertake a criminal records check in their countries of residence.? *Level 3 qualifications include A Levels, BTEC, Access, Irish Highers, International Baccalaureate, Welsh Baccalaureate, Scottish Advanced Highers and others – for a full list, please refer to the new UCAS tariff at www.ucas.com

About this course


Course option

3.0years

Full-time | 2021

Subject

Childhood and youth studies

Mae hon yn radd amlddisgyblaethol i rai sydd a diddordeb mewn gweithio a phlant a phobl ifanc ond nad ydynt eto wedi penderfynu ar lwybr gyrfa.

Byddwch yn astudio modiwlau arloesol, a arweinir gan staff profiadol o’r Ysgol Addysg, i ddatblygu eich dealltwriaeth o hanes plentyndod, hawliau plant, natur plentyndod a swyddogaeth oedolion sy’n gweithio â phlant mewn cyd-destun cenedlaethol, Ewropeaidd a rhyngwladol. Byddwch yn gwneud gwaith astudio academaidd ym meysydd seicoleg, cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, addysg, iechyd a lles yn ymwneud a bywydau plant.

Diffinnir Plentyndod fel bywyd plentyn o’i flynyddoedd cynnar i flynyddoedd yr arddegau, ac mae cynnwys y rhaglen yn canolbwyntio ar dair prif thema Plentyndod:

Y Plentyn a’i (d)datblygiad
Y Plentyn a chymdeithas
Y Plentyn a byd addysg

Bydd y rhaglen drwyddi draw yn hyrwyddo sgiliau astudio a dealltwriaeth i wneud ymchwil i faterion yn ymwneud a phlentyndod.

Nod y radd Astudiaethau Plentyndod yw diwallu’r angen presennol am arbenigwyr gyda chymwysterau da a all weithio gyda phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd mewn ystod o gyd-destunau, yn y gymuned ac mewn sefydliadau. Yn y rhaglen ceir cyfuniad o sylfaen academaidd gadarn ynghyd a dimensiwn ymarferol a gweithredol a fydd yn cynhyrchu gweithwyr proffesiynol a all ymdopi a sialensiau cymdeithas gyfoes a phrysur mewn gwlad ddwyieithog.
Yn ystod y radd ceir cyfleoedd bob blwyddyn i fynd ar leoliadau i ddatblygu eich dealltwriaeth o agweddau ar anghenion a datblygiad plant ac i wneud ymchwil i faterion ac ymarfer cyfredol.
Elfen allweddol o’r rhaglen yw’r amrywiaeth o siaradwyr gwadd ac ymweliadau addysgol, a fydd yn cyfoethogi’r hyn mae’r myfyrwyr yn ei ddysgu. Mae’r rhain yn cynnwys y cyfle i wirfoddoli a gwneud gwaith gyda phlant o gymunedau difreintiedig yn Romania ac i ymweld a Krakow yng ngwlad Pwyl a chydag arddangosfeydd mewn amgueddfeydd yn Lerpwl.

Modules

For details of the modular structure, please see the course description on Bangor University's website.

Tuition fees

Select where you currently live to see what you'll pay:

Channel Islands
£9,000
per year
England
£9,000
per year
Northern Ireland
£9,000
per year
Scotland
£9,000
per year
Wales
£9,000
per year

The Uni


Course location:

Bangor University

Department:

School of Education and Human Development

TEF rating:
Read full university profile

What students say


How do students rate their degree experience?

The stats below relate to the general subject area/s at this university, not this specific course. We show this where there isn’t enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Health and social care

Sorry, no information to show

This is usually because there were too few respondents in the data we receive to be able to provide results about the subject at this university.


Who studies this subject and how do they get on?

96%
UK students
4%
International students
12%
Male students
88%
Female students
55%
2:1 or above
21%
Drop out rate

Most popular A-Levels studied (and grade achieved)

C
E
D

After graduation


The stats in this section relate to the general subject area/s at this university – not this specific course. We show this where there isn't enough data about the course, or where this is the most detailed info available to us.

Health and social care

What are graduates doing after six months?

This is what graduates told us they were doing (and earning), shortly after completing their course. We've crunched the numbers to show you if these immediate prospects are high, medium or low, compared to those studying this subject/s at other universities.

£17,000
low
Average annual salary
94%
low
Employed or in further education
47%
low
Employed in a role where degree was essential or beneficial

Top job areas of graduates

17%
Welfare and housing associate professionals
13%
Customer service occupations
12%
Sales assistants and retail cashiers

What about your long term prospects?

Looking further ahead, below is a rough guide for what graduates went on to earn.

Health and social care

The graph shows median earnings of graduates who achieved a degree in this subject area one, three and five years after graduating from here.

£14k

£14k

£22k

£22k

£19k

£19k

Note: this data only looks at employees (and not those who are self-employed or also studying) and covers a broad sample of graduates and the various paths they've taken, which might not always be a direct result of their degree.

Share this page

This is what the university has told Ucas about the criteria they expect applicants to satisfy; some may be compulsory, others may be preferable.

Have a question about this info? Learn more here

This is the percentage of applicants to this course who received an offer last year, through Ucas.

Have a question about this info? Learn more here

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Course location and department:

This is what the university has told Ucas about the course. Use it to get a quick idea about what makes it unique compared to similar courses, elsewhere.

Have a question about this info? Learn more here

Teaching Excellence Framework (TEF):

We've received this information from the Department for Education, via Ucas. This is how the university as a whole has been rated for its quality of teaching: gold silver or bronze. Note, not all universities have taken part in the TEF.

Have a question about this info? Learn more here

This information comes from the National Student Survey, an annual student survey of final-year students. You can use this to see how satisfied students studying this subject area at this university, are (not the individual course).

This is the percentage of final-year students at this university who were "definitely" or "mostly" satisfied with their course. We've analysed this figure against other universities so you can see whether this is high, medium or low.

Have a question about this info? Learn more here

This information is from the Higher Education Statistics Agency (HESA).

You can use this to get an idea of who you might share a lecture with and how they progressed in this subject, here. It's also worth comparing typical A-level subjects and grades students achieved with the current course entry requirements; similarities or differences here could indicate how flexible (or not) a university might be.

Have a question about this info? Learn more here

Post-six month graduation stats:

This is from the Destinations of Leavers from Higher Education Survey, based on responses from graduates who studied the same subject area here.

It offers a snapshot of what grads went on to do six months later, what they were earning on average, and whether they felt their degree helped them obtain a 'graduate role'. We calculate a mean rating to indicate if this is high, medium or low compared to other universities.

Have a question about this info? Learn more here

Graduate field commentary:

The Higher Education Careers Services Unit have provided some further context for all graduates in this subject area, including details that numbers alone might not show

Have a question about this info? Learn more here

The Longitudinal Educational Outcomes dataset combines HRMC earnings data with student records from the Higher Education Statistics Agency.

While there are lots of factors at play when it comes to your future earnings, use this as a rough timeline of what graduates in this subject area were earning on average one, three and five years later. Can you see a steady increase in salary, or did grads need some experience under their belt before seeing a nice bump up in their pay packet?

Have a question about this info? Learn more here